20160119 0104 បកទក ការដកហូតអាជ្ញាបណ្ណរបស់​ First Golden Mayflower_001