20160119 0103 បកទក ការដកហូតអាជ្ញាបណ្ណរបស់ Sok Network International_001