20160119 0102 បកទក ការដកហូតអាជ្ញាបណ្ណរបស់ Asia Pacific TV Network