កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

៣ការពារ៖លាងដៃ ពាក់ម៉ាស់ រក្សាគម្លាត ៣កុំ៖ កុំទៅកន្លែងមនុស្សច្រើន កុំនៅកន្លែងបិទជិត កុំប៉ះពាល់គ្នា

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

៣ការពារ៖លាងដៃ ពាក់ម៉ាស់ រក្សាគម្លាត ៣កុំ៖ កុំទៅកន្លែងមនុស្សច្រើន កុំនៅកន្លែងបិទជិត កុំប៉ះពាល់គ្នា

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

៣ការពារ៖លាងដៃ ពាក់ម៉ាស់ រក្សាគម្លាត ៣កុំ៖ កុំទៅកន្លែងមនុស្សច្រើន កុំនៅកន្លែងបិទជិត កុំប៉ះពាល់គ្នា

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

៣ការពារ៖លាងដៃ ពាក់ម៉ាស់ រក្សាគម្លាត ៣កុំ៖ កុំទៅកន្លែងមនុស្សច្រើន កុំនៅកន្លែងបិទជិត កុំប៉ះពាល់គ្នា

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

មានតែការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងថាមាន ឬគ្មានមេរោគអេដស៍

បង្ការខ្លួន និងគ្រួសារពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍ -សុំសន្យា

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ

៣ការពារ៖លាងដៃ ពាក់ម៉ាស់ រក្សាគម្លាត ៣កុំ៖ កុំទៅកន្លែងមនុស្សច្រើន កុំនៅកន្លែងបិទជិត កុំប៉ះពាល់គ្នា

ប្រកាស

ល.រ លេខលិខិត កាលរិច្ឆេទ ខ្លឹមសារលិខិត  ទាញយក
១២២បទ.ប្រក ២១-០២-១៧ លក្ខខណ្ឌ និងនីតិវិធីនៃការផ្ដល់ ការកែប្រែ ការព្យូរ ការផ្ទេរ និងការដកហូត លិខិតអនុញ្ញាត វិញ្ញាបនបត្រ ឬអាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្ដិការទូរគមនាគមន៍
១៦១បទ.ប្រក ១១-០៥-១៦ ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្ដទៅរបស់ការិយាល័យចំណុះនាយកដ្ឋាននីមួយៗនៃនិយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា
១៧០ប្រក.អន្ដរក្រ ២៨-០៥-១៨ ការគ្រប់គ្រងការផ្សព្វផ្សាយតាមគេហទំព័រ និង បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម ដែលដំណើរការតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត
៤៩៨សហវ.ប្រក ០៨-០៥-១៨ ការផ្ដល់សេវាសាធារណៈដោយក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍
៤៩៩សហវ.ប្រក ០៨-០៥-១៨ ការផ្តល់សេវាសាធារណៈដោយនិយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា
០១៣បទ.ប្រក ១០-០៤-០៣ ស្ដីអំពីតម្លៃ Telephone Numbering and Signal Point Codes
០៧០បទ.ប្រក ០៩-០៣-០៧ ស្ដីពីការដកហូត International Access Codes (IAC) and International Signal Point Codes(ISPC)
១៥៣បទ.ប្រក ១២-០៨-១២ ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងសេវាទូរស័ព្ទអចល័តឥតប្រើប្រាស់ខ្សែ
១៥៥បទ.ប្រក ១៩-០៦-០១ ស្ដីពីការរៀបចំ និងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ និងសេវាកម្មអុីនធឺណេត និង ប្រភេទសេវា VoIP នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
១០ ១៦៧បទ.ប្រក ០៤-០៨-១១ ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងការតភ្ជាប់បណ្ដាញអុីនធឺណេតក្នុងប្រទេស(DIX)
១១ ១៧៩បទ ១៨-០៩-០០ ស្ដីអំពីអាជ្ញាបណ្ណបើកអាជីវកម្មសាលបំរើអុីនធឺណេតកាហ្វេ
១២ ២០៦បទ.ប្រក ០៥-១០-០៩ ស្ដីពីការតភ្ជាប់បណ្ដាញទូរគមនាគមន៍
១៣ ២០៨បទ.ប្រក ២៩-១២-១០ ស្ដីពីការទទួលស្គាល់យថាប្រភេទ(Type Approval) លើបរិក្ខារវិទ្យុ គមនាគមន៍ និងបរិក្ខារទូរគមនាគមន៍
១៤ ២២៨បទ.ប្រក ២៨-១១-០០ ស្ដីពីការប្រព្រឹត្តទៅនៃមាត់ច្រកទូរគមនាគមន៍អន្តរជាតិ
១៥ ២៣២បទ.ប្រក ០៧-១២-០៩ ស្ដីពីការកំណត់ថ្លៃអប្បបរមានៃសេវាទូរស័ព្ទចល័ត អចល័ត និងថ្លៃតភ្ជាប់ បណ្ដាញ
១៦ ១៣១៩បទ ២៩-០៧-០២ ស្ដីពីការគិតថ្លៃចុះឈ្មោះគេហទំព័រ និងបង់ប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គភាពរដ្ឋ
១៧ ០៧២បទ.ប្រក ១៩-០៣-០៨ ស្ដីអំពីការគ្រប់គ្រងបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ និងថ្លៃប្រើប្រាស់រលក អាកាសវិទ្យុ
១៨ ១៧២បទ.ប្រក ០១-១០-១០ ស្ដីពីការធ្វើប្រតិភូកម្មអំណាចជូនមន្ទីរប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ខេត្ត ក្នុងការគ្រប់គ្រងសេវាអុីនធឺណេតកាហ្វេ និងវិទ្យុគមនាគមន៍