■ 

រីករាយនឹង​ធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

■ 

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

■ 

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

■ 

រីករាយនឹង​ធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

■ 

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

■ 

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

■ 

រីករាយនឹង​ធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

■ 

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

■ 

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

■ 

រីករាយនឹង​ធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

■ 

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

■ 

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

■ 

រីករាយនឹង​ធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

■ 

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

■ 

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

​Prakas

No Number PublicDate Content  Download
17 161 បទ.ប្រក 11-05-16 Managing and inter-operational office of Telecommunication Regulator of Cambodia
16 170ប្រក.អន្ដរក្រ 28-05-18 Publish Management on website and social media on internet in Cambodia
15 498សហវ.ប្រក 05-08-18 Public services by Ministry of Post and Telecommunication
14 499សហវ.ប្រក 08-05-18 Public service providers by Telecommunication Regulator of Cambodia
13 013បទ.ប្រក 10-04-03 On Service Fee for Telephone Numbering and Signalling Point Code
12 070បទ.ប្រក 09-03-07 On Withdrawal of International Access Code (IAC) and  International Signalling Point Code (ISPC)
11 153បទ.ប្រក 12-08-12 Prakas on the Management on Fixed Wireless Local  Loops Services
10 155បទ.ប្រក 19-06-01 Management and Control Systems and E-Services Internet  and VOIP Services in the Kingdom of Cambodia
9 167បទ.ប្រក 04-08-11 on Interconnection Management for Domestic  Internet Exchange
8 179បទ 18-09-00 On Licensing for Internet Café
7 206បទ.ប្រក 05-10-09 On Telecom Interconnection
6 208បទ.ប្រក 29-12-10 On Certification for Type Approval for Radiocom  and Telecom Equipment
5 228បទ.ប្រក 28-11-00 On the Functioning of Telecom International Gateway
4 232បទ.ប្រក 07-12-09 Prakas on Minimum Price for Mobile and Fixed Services  and Interconnection
3 1319បទ 29-07-02 On Registration Fee for Domain Name System and Annual Fee for Governmental Institutions
2 072បទ.ប្រក 19-03-08 On the Management of Radio Telecommunication Equipments  and Service Fee for the Using of Radio Frequencies
1 172បទ.ប្រក 01-10-10 On the Delegation of Power to Provincial/Municipal Department  of Posts and Telecommunication to Manage Internet Café Services and Radiocoms