សេចក្ដីជូនដំណឹង

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

ត្រូវនិយាយថាទេ ចំពោះគ្រឿងញៀន

ការផលិត ចរាចរ រក្សាទុក ជួញដូរ ចែកចាយ និងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ជាអំពើ់ខុសច្បាប់

យើងទាំងអស់គ្នាឆ្ពោះទៅអនាគតដែលគ្មានអេដស៍

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

ត្រូវនិយាយថាទេ ចំពោះគ្រឿងញៀន

ការផលិត ចរាចរ រក្សាទុក ជួញដូរ ចែកចាយ និងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ជាអំពើ់ខុសច្បាប់

យើងទាំងអស់គ្នាឆ្ពោះទៅអនាគតដែលគ្មានអេដស៍

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

ត្រូវនិយាយថាទេ ចំពោះគ្រឿងញៀន

ការផលិត ចរាចរ រក្សាទុក ជួញដូរ ចែកចាយ និងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ជាអំពើ់ខុសច្បាប់

យើងទាំងអស់គ្នាឆ្ពោះទៅអនាគតដែលគ្មានអេដស៍

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

ត្រូវនិយាយថាទេ ចំពោះគ្រឿងញៀន

ការផលិត ចរាចរ រក្សាទុក ជួញដូរ ចែកចាយ និងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ជាអំពើ់ខុសច្បាប់

យើងទាំងអស់គ្នាឆ្ពោះទៅអនាគតដែលគ្មានអេដស៍

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងថ្នាំញៀន

ត្រូវនិយាយថាទេ ចំពោះគ្រឿងញៀន

ការផលិត ចរាចរ រក្សាទុក ជួញដូរ ចែកចាយ និងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ជាអំពើ់ខុសច្បាប់

យើងទាំងអស់គ្នាឆ្ពោះទៅអនាគតដែលគ្មានអេដស៍

គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សា និងជីវិតស្រស់ថ្លា របស់យុវវ័យ

ប្រកាស

ល.រ លេខលិខិត កាលរិច្ឆេទ ខ្លឹមសារលិខិត  ទាញយក
០១៣បទ.ប្រក ១០-០៤-០៣ ស្ដីអំពីតម្លៃ Telephone Numbering and Signal Point Codes
០៧០បទ.ប្រក ០៩-០៣-០៧ ស្ដីពីការដកហូត International Access Codes (IAC) and International Signal Point Codes(ISPC)
១៥៣បទ.ប្រក ១២-០៨-១២ ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងសេវាទូរស័ព្ទអចល័តឥតប្រើប្រាស់ខ្សែ
១៥៥បទ.ប្រក ១៩-០៦-០១ ស្ដីពីការរៀបចំ និងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ និងសេវាកម្មអុីនធឺណេត និង ប្រភេទសេវា VoIP នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
១៦៧បទ.ប្រក ០៤-០៨-១១ ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងការតភ្ជាប់បណ្ដាញអុីនធឺណេតក្នុងប្រទេស(DIX)
១៧៩បទ ១៨-០៩-០០ ស្ដីអំពីអាជ្ញាបណ្ណបើកអាជីវកម្មសាលបំរើអុីនធឺណេតកាហ្វេ
២០៦បទ.ប្រក ០៥-១០-០៩ ស្ដីពីការតភ្ជាប់បណ្ដាញទូរគមនាគមន៍
២០៨បទ.ប្រក ២៩-១២-១០ ស្ដីពីការទទួលស្គាល់យថាប្រភេទ(Type Approval) លើបរិក្ខារវិទ្យុ គមនាគមន៍ និងបរិក្ខារទូរគមនាគមន៍
២២៨បទ.ប្រក ២៨-១១-០០ ស្ដីពីការប្រព្រឹត្តទៅនៃមាត់ច្រកទូរគមនាគមន៍អន្តរជាតិ
១០ ២៣២បទ.ប្រក ០៧-១២-០៩ ស្ដីពីការកំណត់ថ្លៃអប្បបរមានៃសេវាទូរស័ព្ទចល័ត អចល័ត និងថ្លៃតភ្ជាប់ បណ្ដាញ
១១ ១៣១៩បទ ២៩-០៧-០២ ស្ដីពីការគិតថ្លៃចុះឈ្មោះគេហទំព័រ និងបង់ប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គភាពរដ្ឋ
១២ ០៧២បទ.ប្រក ១៩-០៣-០៨ ស្ដីអំពីការគ្រប់គ្រងបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ និងថ្លៃប្រើប្រាស់រលក អាកាសវិទ្យុ
១៣ ១៧២បទ.ប្រក ០១-១០-១០ ស្ដីពីការធ្វើប្រតិភូកម្មអំណាចជូនមន្ទីរប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ខេត្ត ក្នុងការគ្រប់គ្រងសេវាអុីនធឺណេតកាហ្វេ និងវិទ្យុគមនាគមន៍