សំណើសុំរៀបចំរថយន្តដែលបំពាក់ស្ថានីយ៏ទូរស័ព្ទចល័ត Mobile Tower-COW (Cell on Wheel)