សេចក្តីណែនាំស្តីពីវិធានការលុបបំបាត់ស៊ីមកាតទូរស័ព្ទចល័ត ដែលគ្មានឯកសារគតិយុត្តសម្គាល់អត្តសញ្ញាណ