សេចក្តីជូនដំណឹងដល់ម្ចាស់ហាង លក់ និងជួសជុលបរិក្ខារវិទ្យុទាក់ទង