សេចក្ដីសម្រេច ស្ដីពី ការលុបអាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្ដិការផ្ដល់សេវាអ៊ិនធឺណេត(ISP) ចុះថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥ និងអាជ្ញាបណ្ណប្រតិបតិ្ដការសេវាសំឡេងតាមរយៈពិធីការ អ៊ិនធឺណេត(VoIP) ចុះថ្ងៃទី០១ សែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ដែលបានផ្ដល់ជូនក្រុមហ៊ុន (Cambodia) Data Communication Co., Ltd.