សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពី ការលុបអាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការ និងផ្ដល់សេវាអីុនធឺណេត លេខ ០០៩ ន.ទ.ក./.ន.ន.ទ. ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែ វិច្ចកា ឆ្នាំ ២០១៦ ដែលបានផ្ដល់ជូនក្រុមហ៊ុន​ Huntan Green Co.,Ltd.