សេចក្ដីប្រកាសរបស់ ន.ទ.ក. ស្ដីអំពីការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាជុំវិញវិស័យទូរគមនាគមន៍