■ 

រីករាយនឹង​ធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

■ 

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

■ 

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

■ 

រីករាយនឹង​ធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

■ 

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

■ 

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

■ 

រីករាយនឹង​ធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

■ 

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

■ 

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

■ 

រីករាយនឹង​ធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

■ 

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

■ 

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

■ 

រីករាយនឹង​ធ្វើតេស្ដឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីអនាគតខ្លួន និងគ្រួសារ

■ 

ចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនា ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់

■ 

កម្ពុជាបេ្ដជ្ញាបញ្ចប់អេដស៍ ខ្ញុំចូលរួម! ចុះអ្នកវិញ?

ខ្លឹមសារនៃកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើផែនការលម្អិត និងនីតិវិធីទម្លាក់ចូលក្នុងដីនូវរាល់ខ្សែកាប្លិ៍ ទូរគមនាគមន៍អាកាសនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

១)  ការគោរពតាមសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ៧២២ សជណ.ផក ចុះថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល និងសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ០១៨/១៦ សជណ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ របស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ ដោយត្រូវរៀបចំសណ្តាប់ធ្នាប់បណ្តាញខ្សែកាប្លិ៍អកាសតាមដង មហាវិថីចំនួន ៦ រួមមាន (១) មហាវិថីនរោត្ត (២) មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សី (៣) មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស (៤) មហាវិថីម៉ៅសេទុង (៥) មហា វិថីកម្ពុជាក្រោម និង (៦) មហាវិថីព្រះសីហនុ ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ នេះតទៅ ។

២) ការផ្តល់លទ្ធភាពជូនទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា និងក្រុមហ៊ុន CFOCN ដែលជាសហគ្រាសនិង ក្រុមហ៊ុន ផ្តល់សេវាបំពង់កាប្លិ៍ក្រោមដី ធ្វើបទបង្ហាញស្តីពីស្ថានភាពនៃបំពង់កាប្លិ៍ក្រោមដីនៅតាមបណ្តាទីតាំងនៃ មហវិថីទាំង៦និងលក្ខខណ្ឌធរុកិច្ចពាក់ព័ន្ធ ។

៣) កិច្ចពិភាក្សារវាងបណ្តាក្រុមហ៊ុនដែលមានបណ្តាញខ្សែកាប្លិ៍អាកាសនិងសហគ្រាស/ក្រុមហ៊ុនផ្តល់ សេវាបំពង់កាប្លិ៍ក្រោមដី ជុំវិញការងារទម្លាក់កាប្លិ៍អាកាសមកដាក់ក្រោមដីវិញ ក្រោមកិច្ចសម្របសម្រួល របស់និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា ។