កិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីលើទី ៨ ស្ដីអីការគ្រប់គ្រង និងសម្របសម្រួលហ្រេ្វង់ហ៍ តាមបណ្ដោយព្រំដែន កម្ពុជា-វៀតណាម, រាជធានីភ្នំពេញ ពីថ្ងៃទី១១-១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសណ្ឋាគារ ជូលីណា ក្រោមអធិតិបភាព ឯកឧត្ដម ម៉ូវ ចរិយា ប្រធាននិយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា