កិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីរបស់គណៈកម្មាធិការបច្ចេកទេសលើកទី ០៤ ស្ដីពីការសម្របសម្រួល និងការប្រើប្រាស់ហ្វ្រេស៍កង់តាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជា-ឡាវ