ការបញ្ឈប់ដំណើរការដោយគ្មានការជូនដំណឹងរបស់ក្រុមហ៊ុន G-Tell (Cambodia) Investment Group Co., Ltd. (MEGA)