ករណីសំណើរសុំពន្យាពេល នៃការចាប់ផ្ដើមទម្លាក់ខ្សែកាប្លិ៍ទូរគមនាគមន៍អាកាស​ មកដាក់ក្នុងបំពង់ក្រោមដី មកថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ របស់ប្រតិបត្តិករទូរគមនាគមន៍